Dat er meer werk is voor monteurs dan dat er aanbod is, weten we al een tijdje. Maar dat het aantal productieve uren per monteur de laatste jaren afneemt, is een fenomeen waar we te weinig bij stilstaan. Dat is van belang om een goed beeld te kunnen vormen van je kostprijs per uur en het te hanteren uurtarief.

Dit zijn de ontwikkelingen:

Uit het tweejaarlijkse onderzoek Salarismonitor voor de installatiebranche blijkt dat in 2019 6% van de monteurs in deeltijd werkt. Dat betekent vier dagen in de week. In 2023 is dat gestegen naar 12%.Dat is nog ver onder het landelijk gemiddelde, maar de trend naar meer werken in deeltijd zet door. Maar ook de voltijdsmonteur werkt niet voltijds. Als we naar de voorlopige resultaten van het bedrijfsvergelijkend onderzoek kijken dan zien we dat onze stelling dat een (volwassen) monteur  1600 productieve uren per jaar maakt niet meer opgaat. We zien in de benchmark dat het gemiddeld aantal productieve uren voor alle monteurs niet hoger is dan 1481.Wat moet een volwassen monteur aan productieve uren maken per jaar? We berekenen nu gemiddeld 1536 productieve uren voor een monteur die niet extreem veel overuren maakt. Het maken van overuren gebeurt vaak bij projecten, klussen of storingen die buiten de reguliere werktijd onder hoge druk toch af moeten. Omdat het goed definiëren en registreren van productieve uren best ingewikkeld is, pellen we alle niet- productieve uren af om zo tot een goed vergelijk te komen van wat wel onder productief wordt verstaan.

Van maximaal naar werkelijk productieve uren

Een monteur kan in 2024 maximaal 1744 uur per jaar werken, uitgaande van een 5 daagse werkweek en verplicht verlof voor feestdagen en inclusief verlof voor Arbeidsduurverkorting- en vakantie.

Echter, door ziekte, scholing, persoonlijke omstandigheden en andere vormen van improductiviteit, blijft de werkelijke productiviteit hier ver onder.

Ziekteverzuim

Vanuit de benchmark zien we voor de monteurs een gemiddeld ziekteverzuim van 5%. Dat zijn 80 niet-productieve uren per jaar. Hiervan is 1% of 16 uur kort verzuim, wat nauwelijks te beïnvloeden is, terwijl het overige verzuim 3% of 56 uur bedraagt, inclusief door de werkgever betaald verlof.

Scholing

Monteurs besteden gemiddeld 48 uur per jaar aan scholing. De mix van monteurs speelt hierin een rol: een BBL-er gaat een dag per week naar school, terwijl ervaren monteurs aanzienlijk minder scholingsuren nodig hebben.

Persoonlijke omstandigheden

Bijzonder verlof, zoals (tand)arts bezoeken, zorgverlof, ouderschapsverlof en familieomstandigheden, kost gemiddeld 56 uur per jaar. Vooral geboorteverlof is de laatste jaren sterk toegenomen.

Improductiviteit

Daarnaast verliest een monteur circa 24 uur per jaar door improductiviteit, zoals het niet goed aansluiten van werkzaamheden, het “op de bank zitten” of het vegen van de werkplaats. Dit blijkt uit de urenregistratie van de monteurs.

Werkelijke productiecapaciteit

Zonder rekening te houden met overwerk en betaalde reisuren, bedraagt de werkelijke productiecapaciteit per monteur gemiddeld 1536 uur per jaar.

Variaties binnen bedrijven

Ondanks dit gemiddelde, zien we grote verschillen tussen werknemers en tussen bedrijven.    Overwerk kan zoals al gezegd de werkelijke productiviteit verhogen. Er is ook vaak verwarring tussen daadwerkelijk gewerkte en op urenstaat geschreven uren en aan de opdrachtgever gefactureerde uren. Bovendien hanteren bedrijven ook nog verschillende methodes voor het registreren van betaalde reisuren.

Advies MC

Als je een analyse maakt van alle uren van monteurs die met taakcodes worden geadministreerd vanuit je ERP- systeem, dan zie je ook waar je afwijkt van de werkelijke arbeidsproductiviteit van 1536 uur per monteur. Sommige afwijkingen kun je niet beïnvloeden. Langdurig ziekteverzuim is soms een loterij. Maar dat geldt niet voor improductieve uren en overwerkuren. Dat kun je als projectleider wel beïnvloeden.

Meer verdienen?

Nauwkeurige urenregistratie en aandacht voor de productiviteit van monteurs zijn essentieel voor het bepalen van je tarief en je kostprijs. Als je een bedrijf met 40 monteurs hebt en je kunt je productiviteit met 40 uur per monteur per jaar verbeteren dan gaat het over 40 keer 40 uur ofwel 1600 uur op jaarbasis. Dat is meer dan een volle montagekracht..

Het is duidelijk: alles wat je aandacht geeft groeit en voor verhoging van het aantal productieve uren is dat zeer lucratief.

Voor installatiebedrijven die hun prestaties willen vergelijken met die van branchegenoten, biedt Management Centrum, in opdracht van Techniek Nederland, een jaarlijks bedrijfsvergelijkend onderzoek aan. Dit is een uitstekende kans om strategische inzichten te verkrijgen en uw positie in de markt te versterken. Klik Hier om uw interesse te registreren en deel te nemen aan het onderzoek.

Deel dit bericht: